หน่วยงานราชการที่สำคัญ

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
 • มหาวิทยาลัยบูรพา - Burapha University, BUU, Chon Buri, 1990  www.buu.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University, 1964  www.chiangmai.ac.th  
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University, CU, Bangkok, 1916  www.chula.ac.th  
 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Sasin Graduate Institute of Business Administration of CU www.sasin.chula.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Kasetsart University, KU, Bangkok & Nakhon Pathom, 1943    www.ku.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Khon Kaen University, KKU, Khon Kaen, 1964  www.kku.ac.th  
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - King Mongkut's Institute of Technology
 • Ladkrabang, KMITL, Bangkok, 1971  www.kmitl.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ - King Mongkut's University of Technology North
 • Bangkok, KMUTNB, Bangkok, www.kmutnb.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี - King Mongkut's University of Technology Thonburi, KMUTT, Bangkok, 1960  www.kmutt.ac.th
 • บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - The Joint Graduate School of Energy and Environment  www.jgsee.kmutt.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - Mae Fah Luang University, Chiang Rai, 1997  www.designcenter-thai.com/mfu/  
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - Maejo University, MJU, Chiang Mai, 1934  www.mju.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Mahasarakham University, MSU, Mahasarakham, 1994  www.msu.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยมหิดล - Mahidol University, MU, Bangkok & Nakhon Pathom, 1943  www.mahidol.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร - Naresuan University, NU, Phitsanulok, 1990  www.nu.ac.th  
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - National Institute of Development Administration, NIDA, Bangkok, 1966  www.nida.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Prince of Songkhla University, PSU, Songkhla & Pattani, 1967  www.psu.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Ramkhamhaeng University, RU, Bangkok, 1971  www.ru.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร - Silpakorn University, SU, Bangkok & Nakhon Pathom, 1943  www.su.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - Srinakharinwirot University, SWU, Bangkok, 1974  www.swu.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Sukhothai Thammathirat Open University, STOU, Nonthaburi, 1978  www.stou.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - Suranaree University of Technology, SUT, Nakhon Ratchasima, 1990  www.sut.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ - Taksin University, TSU, Songkhla, 1996  www.tsu.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Thammasat University, TU, Bangkok & Pathum Thani, 1933 www.tu.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - Ubon Ratchathani University, UBU, Ubon Ratchathani, 1990  www.ubu.ac.th   
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - Walailak University,  WU, Nakhon Si Thammarat, 1992  www.wu.ac.th  
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 1988   www.rmutt.ac.th  
*ขอบคุณข้อมูลลิงค์ เว็บไซต์ต่าง ๆ จาก เว็บไซต์กระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310