การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือ ผู้เข้าพักในโรงแรมมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ 1.00 ของค่าเช่าห้องพักโดยให้ผู้ควบคุม หรือผู้จัดการโรงแรมเรียกเก็บจากผู้พักแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ผู้ควบคุมหรือผู้จัดการโรงแรมนำส่งเงินค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปพร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

2. ภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม
มีหน้าที่เสียภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัด ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันซึ่งจำหน่ายปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันคล้ายกับน้ำมันดีเซล หรือน้ำมันที่คล้ายกัน ในอัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ในอัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ โดยให้ผู้ค้าปลีกยื่นแบบรายการพร้อมชำระภาษี ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

3. ภาษียาสูบ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษียาสูบคือ ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตหรือนำออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหรี่หรือซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ ในอัตรามวนละ ๙.๓๐ สตางค์ โดยให้ผู้ค้าปลีกยื่นแบบรายการพร้อมชำระภาษี ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป

หากผู้ประกอบการยื่นชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียม เกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีอัตราเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้
1. ภาษีน้ำมัน และยาสูบ หากยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีเกินวันที่ 20 ของเดือน จะต้องเสียค่าปรับเป็น 2 เท่าของเงินภาษีที่จะต้องชำระ และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

2. ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม หากนำส่งเงินค่าธรรมเนียมพร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ เกินวันที่ 10 ของเดือน จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน


เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310