ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
โทร. 053-175310 แฟ็กซ์.


ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  พ.ศ. 2563-2568
พัฒนาระบบโดย ทีเอส บิส